માત્ર ધોરણ-૩ પાસ માટે ગ્રામ રક્ષક દળની ભરતી જાહેર

GRD Gram Rakshak Dal Recruitment 2024: આજના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના યુગમાં ઓછુ ભણેલા લોકોને નોકરી મેળવવામાં મુશ્કેલી પડતી હોય છે પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં માત્ર ધોરણ-૩ પાસ ઉમેદવારોને શારિરીક સક્ષતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે જેની વિગતો નીચે મુજબ છે.

ગ્રામ રક્ષક દળની ભરતી ૨૦૨૪ની ટુંકમાં માહિતી

ભરતી બોર્ડનું નામ જિલ્લા પોલીસ
પોસ્ટનુ નામ ગ્રામ રક્ષક દળ (GRD) / હોમગાર્ડ
કુલ જગ્યા
નોકરી સ્થળ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો
અરજી પ્રકાર ઓફલાઇન
અરજી છેલ્લી તારીખ 24/01/2024

ગ્રામ રક્ષક દળની ક્યાં તાલુકામાં પુરૂષ અને સ્ત્રીની જગ્યાઓ છે ?

તાલુકો/ગામ પુરુષ /સ્ત્રી
વઢવાણ બન્ને
જોરાવર બન્ને
સાયલા ગ્રામવિસ્તાર સ્ત્રી
પાટડી બન્ને
બજાણા ગ્રામ વિસ્તાર પુરુષ
મુળી બન્ને
લીંબડી બન્ને
ચોટીલા બન્ને
લખતર બન્ને
ધ્રાંગધ્રા પુરુષ

ઉંમર મર્યાદા

 • ઓછામાં ઓછી 20 વર્ષ
 • વધુમાં વધુ 50 વર્ષ સુધી

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ધોરણ 3 પાસ
 • વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો

ગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી શારીરિક માપદંડ

 • પુરુષ : 165 સેમી 50 kg | છાતી 79 cm,84 cm ફૂલાવેલ | 1600 મીટર દોડ
 • સ્રી : 150 સેમી 40 kg | 400 મીટર દોડ

પગાર ધોરણ

 • નિયમ પ્રમાણે
 • વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • મેડીકલ
 • ટેસ્ટ
 • મેરિટ

અરજી કેવી રીતે કરવી?

નજીકના પોલીસ સ્ટેશનને ફોર્મ મેળવી અને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ સાથે ત્યાં જમા કરાવવાનું રહેશે. અરજી કરવા માટે સુરેદ્રનગર જિલ્લાના જેતે પોસ્ટ માટે લાગુ પડતાં પોલીસ સ્ટેશનનેથી ફોર્મ મેળવી જરૂરી ડો્યુમેન્ટ્સ સાથે જમાં કરાવવાનું રહેશે

મહત્વપુર્ણ લિંક

અગત્યની તારીખ

અરજી શરૂ થવાની તારીખ 17/01/2024
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 24/01/2024