સંકટ મોચન યોજના 2024 । Sankat Mochan Yojana 2024

સંકટ મોચન યોજના 2024 । Sankat Mochan Yojana 2024 

સંકટ મોચન યોજના ફોર્મ pdf તમામ યોજના ફોર્મ pdf મરણોત્તર સહાય યોજના વિધવા સહાય યોજના અંત્યેષ્ઠી સહાય યોજના રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના વિધવા સહાય યોજના ફોર્મ pdf Sankat mochan yojana form gujarat pdf download

Sankat Mochan Yojana: રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના ફોર્મ  2024 – સંકટ મોચન યોજના ફોર્મ pdf

Sankatmochan Yojana | Sankat Mochan Sahay Yojana | Sankat Mochan Yojana Form pdf Download | National Family Assistance Scheme 2024 | Kutumb Sahay Yojana 2023. Documents required for Sankat Mochan Sahay Yojana 2024 | sje.gujarat.gov.in 2024 | Sanktmochan Yojana Form pdf | National Family Assistance Scheme Form

Sankat Mochan Scheme 2023 Apply Online : – Various schemes are released by the Gujarat government over time for the development and upliftment of the economically weaker sections. Sankat Mochan Yojana or National Family Support Yojana is run by the Social Security Department of the State Gov. Under this scheme, the beneficiary is Applicable for the benefit of this scheme when the main person or earning person of the family falling under the poverty line dies due to natural or accidental causes.

Gujarat Sankat Mochan Yojana 2023 This scheme has been Issued to provide financial Help to the family in the event of unexpected calamity or hardship. Sankat Mochan Yojana Gujarat or National Family Benefit Scheme (NFBS) is also known as National Family Benefit Scheme (NFBS).

Sankat Mochan Sahay Yojana: Sankat Mochan Sahay Yojana

 • The name of the scheme :- Sankat Mochan Yojana 2023 Sankat Mochan Yojana 2023
 • Language :- Gujarati and English
 • Department Name :- Social Security Department
 • Eligibility Criteria :- of the scheme under BPL (poverty line) score 0 to 20 and age 18 to 60 years.
 • Assistance receivable :- Rs.20,000/- DBT

Details of Sankat Mochan Yojana

We know that whenever the main earner of a poor family dies suddenly, a mountain of grief falls on that family. The family faces many problems after the death of the main earner. Keeping this in mind, the Government of Gujarat has implemented Gujarat Sankat Mochan Yojana to provide financial Help to the head of poor families in Gujarat in case of accidental or natural death.

Under this Sankat Mochan Gujarat Yojana, in case of sudden, sudden and natural death of the main earner from any poor family in the state of Gujarat, the Government of Gujarat will provide his family with Rs.20,000/- provides financial Help. This financial help will help the poor family a lot. After availing the benefit under this scheme, she becomes a widow of a poor family and can get financial assistance of Rs.750/- per month under the widow assistance Yojana.

Eligibility of applicant for Sankat Mochan Scheme

 1. The head of the family may have died.
 2. In case of any kind of accidental or natural death, the applicant’s family will get benefit under Sankat Mochan Scheme.
 3. Applicant should be a BPL beneficiary.
 4. Deceased head of family should be between 18 years to 60 years of age.
 5. The main person of the family will be male or female.
 6. Application has to be made within Two years from the date of death. After Two years of application, the benefit will not be available.
 7. Candidate should be a resident of Gujarat state.

Sankat Mochan Sahay Yojana Document List

 1. Death certificate of principal
 2. Copy Of BPL Certificate
 3. Copy Of Ration card
 4. Copy Of Voting card
 5. Copy Of  Birth certificate of deceased person
 6. Police complaint copy and police station details in case of accidental death.

Who can avail National Family Assistance Scheme?

 • Thus, under the Sankat Mochan Sahay Scheme launched by the Gujarat Govt, in case of accidental or natural death of a key member of a poor family, the Gujarat Govt. will provide assistance of Rs.20,000/- Direct Account Deposit up to Rs20000/-. is
 • The family benefits a lot through this Help. And if a wife of a poor family becomes a widow under this scheme, she will be entitled to Rs.750/- per month under this widow support Yojana.

Who has the authority to approve Sankat Mochan Sahai Yojana application?

 • After receiving the application of the applicant under Sankat Mochan Sahay Yojana Gujarat, the authority to approve/reject after necessary verification rests with the Mamlatdarshree of that area.

How to apply Sankat Mochan Yojana Gujarat 2024?

 • Where and how to apply for Gujarat Govt. Yojana has been decided. It is also decided to do Sankat Mochan Sahay Gujarat Scheme in that way. The scheme has to be applied online.
 • To do Sankat Mochan Yojana Online by the Government of Gujarat, online application process has been started at Gram Panchayat from Digital Gujarat Portal Site.
 • Sankat Mochan Sahay Yojana: Online form has to be filled on Digital Gujarat portal (Digital Gujarat login) from VCE at Gram Panchayat. To avail the benefits under Sankat Mochan Scheme, one has to apply online through Digital Gujarat Web Site from VCE (Village Computer Entrepreneur) at each Gram Panchayat.
 • Online application Form has to be done on Digital Gujarat Portal with “Computer Operator of Social Security Office” at Taluka Mamlatdar Office.

Sankat Mochan Sahay Yojana Important Link

Thank you for visiting our website https://www.liliapk.pro. We always provide updates of Governments Scheme and Jobs in All Over  India.