શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ભરતી 2023 – નોન ટીચિંગ

Rate this post

શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ભરતી 2023: શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટીમાં વિવિધ નોન ટીચિંગ જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે .શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી નોકરી રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે જેઓ શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ભરતી 2023 ની શોધમાં છે. વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો.

શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ભરતી 2023 – નોન ટીચિંગ

 ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી માં નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. પોસ્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા, ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તે/તેણી આ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ પાત્રતા માપદંડ અને અન્ય શરતોને પૂર્ણ કરે છે. નોંધણી માટેનો છેલ્લો દિવસ ૧૨-૦૯-૨૦૨૩  છે. ઉમેદવારોને અરજી સબમિટ કરતા પહેલા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોની વિગતો માટે સંપૂર્ણ જાહેરાત કાળજીપૂર્વક વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, પશ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ભરતી 2023  માટેની છેલ્લી તારીખ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે.

શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ભરતી 2023 

સંસ્થાનું નામ: શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી


પોસ્ટની કુલ સંખ્યા: 17

પોસ્ટના નામ: 

  • ગ્રંથપાલ
  • શારીરિક શિક્ષણ નિયામક
  • ડેપ્યુટી રજીસ્ટ્રાર
  • મદદનીશ રજીસ્ટ્રાર
  • મદદનીશ એકાઉન્ટન્ટ
  • કેશિયર
  • વરિષ્ઠ સહાયક
  • મદદનીશ
  • મદદનીશ ઈજનેર
અરજી કરવાની રીત: ઓનલાઈન 

સત્તાવાર વેબસાઇટ:sggu.ac.in

 

શૈક્ષણિક લાયકાત: 

શૈક્ષણિક લાયકાત માટે જાહેરાત જોઈ લેવી.

વય મર્યાદા 

ઉમેદવારોની વય મર્યાદા સરકારશ્રીના ધારાધોરણ મુજબ

પે સ્કેલ 

ગ્રંથપાલ: 37400-67000+10000 GP

શારીરિક શિક્ષણ નિયામક:37400-67000+10000 GP

ડેપ્યુટી રજીસ્ટ્રાર:15600-39100 + 6600 જીપી

મદદનીશ રજીસ્ટ્રાર:15600-39100 + 6600 જીપી

મદદનીશ એકાઉન્ટન્ટ:9300-34800+4400 જીપી

કેશિયર:9300-34800+4400 જીપી

વરિષ્ઠ સહાયક:5200-20200+2400 GP

મદદનીશ:5200-20200+2400 GP

મદદનીશ ઈજનેર:9300-34800+4600 જીપી

નોંધ: શૈક્ષણિક લાયકાતની સંપૂર્ણ વિગતો, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, ગ્રેડ પગાર, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે વિગતો ઉમેદવારોએ સત્તાવાર સૂચનાની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે જે આ ખાલી જગ્યા સૂચના પર નીચે આપેલ લિંક છે.

શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ભરતી 2023  કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો નીચે દર્શાવેલ સમય અને તારીખે સત્તાવાર સૂચનામાં ઉલ્લેખિત સરનામે વોક-ઈન ઈન્ટરવ્યું  હાજર થઈ શકે છે.

શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ભરતી 2023  માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની શરૂઆતની તારીખઃ 29-08-2023

ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 12-09-2023

શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ભરતી 2023  માટેની મહત્વની લિંક