સ્પોર્ટ ઓથોરીટી ઓફ ઈન્‍ડિયા ભરતી 2024 Sports Authority of India Recruitment 2024નમસ્કાર મિત્રો, હું તમારા માટે બીજી નવી ભરતીની માહિતી લઈને આવ્યો છું. આજે અમે સ્પોર્ટ ઓથોરીટી ઓફ ઈન્‍ડિયા ભરતી 2024 ની જાહેરાત વિશે માહિતી આપીશું જેમાં અમે ભરતીની છેલ્લી તારીખ તેમજ શૈક્ષણિક લાયકાત અને ભરતીની ન્યૂનતમ અને મહત્તમ વય વિશે પણ વાત કરીશું. મંજુર થયેલ સેટઅપ પૈકીની નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે નિયત નમૂનામાં ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવેલ છે.

પોસ્ટના નામ

 • હાઈ પર્ફોમન્‍સ કોચ
 • સિનિયર કોચ
 • કોચ
 • આસીસ્ટન્‍ટ કોચ

ઉંમર મર્યાદા

પોસ્ટનું નામ વય મર્યાદા
હાઈ પર્ફોમન્‍સ કોચ ૬૦ વર્ષ
સિનિયર કોચ ૫૦ વર્ષ
કોચ ૪૫ વર્ષ
આસીસ્ટન્‍ટ કોચ ૪૦ વર્ષ

સરકારશ્રીના નિતિ નિયમો અનુસાર અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોને ઉમરમાં છુટછાટ આપવામાં આવશે. 

પગાર

પોસ્ટનું નામ પગાર
હાઈ પર્ફોમન્‍સ કોચ 2,20,000/-
સિનિયર કોચ 1,25,000/-
કોચ 1,05,000/-
આસીસ્ટન્‍ટ કોચ 50,300/-

યોગ્યતાના માપદંડ

આ જગ્યાઓની શૈક્ષણિક લાયકાત, પગારધોરણ તેમજ અન્ય માહિતીઓ ઓફિશિયલ વેબસાઇટ https://sportsauthorityofindia.gov.in/ પરથી મેળવવાની રહેશે.

અરજી ફી

કોઈ અરજી ફી રાખવામાં આવેલ નથી.

કેવી રીતે અરજી કરવી?

 • 1. ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર ઓપન કરો.
 • 2. અરજીનો યોગ્યતા માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન ડાઉનલોડ કરો
 • 3. હોમ પેજ પર જવા અને રિક્રૂટમેન્ટ વિભાગ પર ક્લિક કરો અને ઑનલાઇન અરજી પર ક્લિક કરો
 • 4. પોતાની વિગતોની ભરો.
 • 5. આપના દસ્તાવેજો અપલોડ કરો અને જો જરૂરી હોય તો અરજી ફી ભરો.
 • 6. અરજીને સબમિટ કરો.
 • 7. ભવિષ્યનો ઉપયોગ માટે સબમિટ કરેલ અરજીનો પ્રિન્ટઆઉટ લો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

 • ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ 15/01/2024 છે
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30/01/2024 છે