ટ્રેકટર સહાય ગુજરાત ૨૦૨૩ આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર ઓનલાઇન અરજી શરૂ, આટલુ ધ્યાન રાખશો નહિતર લાભ નહી મળે

ટ્રેકટર સહાય ગુજરાત ૨૦૨૩ આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર ઓનલાઇન અરજી શરૂ જેની છેલ્લી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ સુધીમાં ઑનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. સરકારશ્રી દ્વારા ગુજરાતના ખેડૂતો અત્યારે આધુનિક ખેતી કરી શકે તે માટે ટ્રેક્ટરની ખરીદી પર સબસીડી આપવામાં આવે છે જેથી ખેડૂતને પોતાના પર ઓછો બોજ પડે આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે પાત્રતા, અરજી કરવાની રીત અને એની પ્રોસેસ … Read more

The post ટ્રેકટર સહાય ગુજરાત ૨૦૨૩ આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર ઓનલાઇન અરજી શરૂ, આટલુ ધ્યાન રાખશો નહિતર લાભ નહી મળે appeared first on Ojas Adda.