વિરોલ આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી જાહેરાત 2024

વિરોલ  આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી જાહેરાત 2024  – આ રીતે કરો અરજી 

શ્રી આદર્શ  કેળવણી  મંડળ મુ.પો – વિરોલ ,તા :દેવગઢ બારીયા , જિ:દાહોદ સંચાલિત  વિરોલ   આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે આ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે  વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો.

વિરોલ  આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2024

આશ્રમશાળા માં  નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. પોસ્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા, ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તે/તેણી આ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ પાત્રતા માપદંડ અને અન્ય શરતોને પૂર્ણ કરે છે. ઉમેદવારોને અરજી સબમિટ કરતા પહેલા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોની વિગતો માટે સંપૂર્ણ જાહેરાત કાળજીપૂર્વક વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, પાણીયા આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૩  માટેની છેલ્લી તારીખ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે.

વિરોલ   આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી જાહેરાત 2024

સંસ્થાનું નામ: વિરોલ  આશ્રમશાળા 


પોસ્ટની કુલ સંખ્યા: 2

પોસ્ટના નામ:  શિક્ષણ સહાયક ( સમાજ શાસ્ત્ર , હિન્દી)

અરજી કરવાની રીત: -ઓફલાઈન 

શૈક્ષણિક લાયકાત: 

આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માટે રસ ધરાવતા ઉમેદવારો M.A ,B.eD TAT 2 પાસ હોવા જોઈએ 

વય મર્યાદા 

ઉમેદવારોની વય મર્યાદા સરકાર શ્રી ના નિયમ મુજબ હોવી જરૂરી છે.

પે સ્કેલ 

સરકારી ધારા ધોરણ મુજબ પગાર 

નોંધ: શૈક્ષણિક લાયકાતની સંપૂર્ણ વિગતો, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, ગ્રેડ પગાર, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે વિગતો ઉમેદવારોએ સત્તાવાર સૂચનાની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે જે આ ખાલી જગ્યા સૂચના પર નીચે આપેલ લિંક છે.

વિરોલ   આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી જાહેરાત 2024  કેવી રીતે અરજી કરવી?

જાહેરાત  પ્રસિદ્ધ થયાને ૧૫ દિવસમાં ઉમેદવારે  જાહેરાતમાં આપેલ સરનામાં પર  અરજી મોકલવાની રહેશે.

વિરોલ   આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી જાહેરાત 2024 માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે 

અરજીઓ મેળવવાની છેલ્લી તારીખ: જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 15દિવસની અંદર (જાહેરાત પ્રકાશિત તારીખ: 06/02/2024  ( DIVYBHASKAR NEWS PAPER BARODA)

વિરોલ   આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી જાહેરાત 2024  માટેની મહત્વની લિંક