ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા નવી ભરતી ૨૦૨૪ માટે સંયુક્ત પરીક્ષા ગૃપ-A અને ગૃપ-B માટે નવો સિલેબસ જાહેર કર્યો

Gujarat Subordinate Services (GSSSB) New Syllabus 2024: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા ગુજરાત ગૌણ સેવા, વર્ગ -૩ (ગ્રુપ- A તથા ગ્રુપ- B) ની સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા Gujarat Subordinate Services Class III (Group-A and Group-B) (Combined Competitive Examination) માટે ૪૩૦૪  જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની પ્રક્રિયામાં પસંદગી યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની વેબસાઇટ પર તારીખ: ૩૧-૦૧-૨૦૨૪ (૨૩.૫૯ કલાક) સુધીમાં ઓનલાઈન અરજીપત્રકો મંગાવવામાં આવેલ છે.

ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા નવી ભરતી ૨૦૨૪ની ટુંકમાં માહિતી

ભરતી બોર્ડનું નામ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી બોર્ડ (GSSSB)
પોસ્ટનું નામ ગ્રુપ-એ અને ગ્રુપ-બી પોસ્ટ્સ (જુનિયર ક્લાર્ક, સિનિયર ક્લાર્ક, હેડ ક્લાર્ક, ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ અને અન્ય પોસ્ટ્સ)
કુલ જગ્યાઓની ભરતી 4304
અરજીનો પ્રકાર ઓનલાઈન
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31મી જાન્યુઆરી 2024 (રાત્રે 11:59)
પસંદગી પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પરીક્ષા, મુખ્ય પરીક્ષા અને દસ્તાવેજ ચકાસણી
સત્તાવાર વેબસાઇટ https://gsssb.gujarat.gov.in/

આ સંયુક્ત પરીક્ષા કોમ્પ્યુટર બેઝ રીસ્પોન્સ ટેસ્ટ પધ્ધતિથી મ્પ્ટી સેશન્સમાં લેવામાં આવશે. જેનો વિગતવાર કાર્યક્રમ હવે પછી જાહેર કરવામાં આવશે. સામાન્ય સંજોગોમાં આ પરીક્ષાનું સંભવિત માહે માર્ચ-એપ્રિલ : ૨૦૨૪ માં આયોજન કરેલ છે, પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ આ સાથે સામેલ છે.

  • Total Question: 100
  • Total Marks: 100
  • No. of Options: 4 (A, B, C, D)
  • Mark per question: 1 (For right answer)
  • Negative Marking: Yes
  • Negative Mark per question: 1/4 (0.25) (For the wrong answer)
  • Languages: Part-A, B & D in Gujarati. Part-C in English

GSSSB Syllabus 2024: 

મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૨૧૨/૨૦૨૩-૨૪, ગુજરાત ગૌણ સેવા, વર્ગ -૩(ગ્રુપ- A તથા ગ્રુપ – B) ની સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ( પ્રાથમિક પરીક્ષા) માટેનો વિગતવાર અભ્યાસક્રમ

   PART A      
  Topic & Syllabus Mark Question Language
  Reasoning 40 40 Gujarati
1 Problems on Ages      
2 Venn Diagram      
3 Visual reasoning      
4 Blood relation      
5 Arithmetic reasoning      
6 Data interpretation (charts, graphs, tables)      
7 Data sufficiency      
   PART B Mark Question Language
  Quantitative Aptitude 30 30 Gujarati
1 Number Systems      
2 Simplification and Algebra      
3 Arithmetic and Geometric Progression      
4 Average      
5 Percentage      
6 Profit-Loss      
7 Ration and Proportion      
8 Partnership      
9 Time and Work      
10 Time, Speed and Distance      
11 Work, Wages and Chain Rule      
   PART C Mark Question Language
  English 15 15 English
1 Tenses, Voices      
2 Narration (Direct-Indirect)      
3 Use of Articles and Determiners,      
4 adverbs, nouns, pronouns, verbs      
5 Use of prepositions      
6 Use of Phrasal Verbs      
7 Transformations of sentences      
8 One word substitution      
9 Synonyms / Antonyms      
10 Comprehension (To assess comprehension, interpretation and inference skills)      
11 Jumbled words and sentences      
12 Translation from English to Gujarati      
   PART D  Mark  Question  Language
  Gujarati 15 15 Gujarati
1 રૂઢિપ્રયોગોનો અર્થ અને પ્રયોગ      
2 કહેવતોનો અર્થ      
3 સમાસનો વિગ્રહ અને તેની ઓળખ      
4 સમાનાર્થી શબ્દો / વિરુધ્ધાર્થી શબ્દો      
5 શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ      
6 વાક્ય પરિવર્તન      
7 સંધિ જોડો કે છોડો      
8 જોડણી શુધ્ધિ      
9 લેખન શુધ્ધિ / ભાષા શુધ્ધિ      
10 ગદ્યસમીક્ષા      
11 અર્થગ્રહણ      
12 ગુજરાતી – અંગ્રેજી ભાષાંતર      

અગત્યની લિંક